Várjon kérem ...
Képzésajánló
Az oldalon található árak nettó árak, ÁFA-t nem tartalmaznak!
Aktuális videók
Legfrissebb hírlevél
Szakértőnk ajánlata
Teleki Gyula László
Teleki Gyula László
Ha Ön tudomásul vette, hogy ez a szakma élethosszig tartó tanulást jelent, jöjjön el Bérelszámolás képzésünkre és készüljön fel a Munka Törvénykönyve változásaival kapcsolatos teendőkre.
Tematika:
 • A szabadság számításának új rendszere, a szabadság kiadása különböző munkarendekben
 • A bérpótlékok számítása munkarendek esetében
 • A műszakpótlék alkalmazása munkarendek esetében
 • A távolléti díj számításának új szabályai
 • A betegszabadság szabályainak alkalmazása
 • Az ügyelet és készenlét díjazása
 • Az órakeretben történő foglalkoztatás szabályai
 • A rendkívüli munkavégzés („túlmunka”) szabályai, számfejtése
 • Előre feltett kérdések megválaszolása
 • Mindez az átmeneti rendelkezésekre való tekintettel
 • Konzultáció

Érdekel a képzés
 


A pénzmosásról szóló új törvényről

2008.02.11 09:07, Kovácsné Álmosdy Judit, : Saját forrás

A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2005. december 15-én lépett hatályba.

Hirdetés

Az Európai Unió tagállamai 2007. december 15-ig kötelesek voltak hatályba léptetni azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Irányelv rendelkezéseinek megfeleljenek.

Az Irányelv célja, hogy megelőzze és megakadályozza a bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek, vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását. Ezért - néhány paragrafus kivételével - 2007. december 14-én hatályba lépett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény.

Az új törvényben való szabályozásnak az indoka az, hogy az Irányelv olyan új elemeket épített az európai országok által alkalmazandó egységes rendszerbe, mint
- a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem beemelése a tárgykörbe,
- azon árukereskedőt, mint szolgáltatót, aki 15 ezer euró érték felett készpénzes fizetést fogad el,
- illetve részletesebb eszközrendszert dolgozott ki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni (büntetőjogon kívüli) küzdelem hatékonysága érdekében,
melyek miatt a változások beépítése a 2003. évi pénzmosási törvényünk módosításával már nem volt megvalósítható.

Nagyon fontos tudnunk, hogy kik tartoznak a pénzmosási törvény hatálya alá, vagyis kiknek van ezzel dolguk. Néhány kivételtől eltekintve a törvény hatálya arra terjed ki, aki a Magyar Köztársaság területén
a) pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat;
b) befektetési szolgáltatási tevékenységet folytat, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújt;
c) biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet folytat;
d) árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet folytat;
e) postai pénzforgalmi közvetítői tevékenységet, postai készpénzátutalást, belföldi és nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést folytat;
f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytat;
g) könyvvizsgálói tevékenységet folytat;
h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytat;
i) játékkaszinót vagy elektronikus kaszinót működtet;
j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedik;
k) árukereskedelmi tevékenysége folytatása során 3.600.000 forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el;
l) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működik;
m) ügyvédi, közjegyzői tevékenységet végez.

A felsorolt tevékenységeket végzőket a törvény szolgáltatóknak nevezi.

Amennyiben az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató nem vállalja (és nem teljesíti) a pénzmosási törvényben előírt kötelezettségek teljesítését, akkor nem fogadhat el hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést. Erről természetesen rendelkeznie kell írásban, például a bolthálózat részére, és a pénzkezelési szabályzatában.

A jogszabály szerint árukereskedelmi tevékenység: a termék gazdasági tevékenység keretében történő értékesítése a vásárló, a kereskedő, illetve a feldolgozó részére.

Az Irányelv rendelkezéseinek megfelelően a törvény hatálya kiterjed azon kereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatókra, akik hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogadnak el. A kereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók e tevékenységük körében nem fogadhatnak el hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést, csak akkor, ha a belső szabályzatuknak a felügyelő szerv (a kereskedelmi hatóság, azaz a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal) részére történő megküldésével vállalják a törvény szerinti kötelezettségek teljesítését. (A kereskedelmi hatóság a belső szabályzat jóváhagyásával egyidejűleg a szolgáltatót nyilvántartásba veszi. A törvény egy átmeneti rendelkezést is meghatároz ebben a vonatkozásban: az a szolgáltató, amely nem szerepel ezen nyilvántartásban, legkésőbb 2008. március 15-ig fogadhat el hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést.)

Javaslom, hogy látogassanak el a Hivatal honlapjára: www.mkeh.gov.hu.
A Hivatal felügyeleti szervként ellenőrzi a pénzmosási törvény rendelkezéseinek való megfelelést. Az előírások megsértése, valamint a törvényben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő teljesítése esetén a Hivatal a jogsértés súlyával arányosan, a következő intézkedéseket alkalmazza:
a) a szolgáltatót felhívhatja, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket e törvény rendelkezéseinek betartására, a feltárt hiányosságok megszüntetésére;
b) javaslatot tehet a szolgáltatónak
ba) az alkalmazottak vagy vezetők speciális képzési programban való részvételére vagy megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező alkalmazottak (vezetők) felvételére,
bb) a belső szabályzat meghatározott határidőn belüli, meghatározott szempontok szerinti átdolgozására;
c) figyelmeztetheti a szolgáltatót;
d) kötelezi a szolgáltatót a jogsértés abbahagyására;
e) az a)-d) pontokban felsorolt intézkedések mellett vagy önállóan százezertől egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki.

A Hivatal Tanácsadó és Ügyfélszolgálati Irodájának elérhetőségei a következők:
1024 Margit krt. 85. (Kis Rókus utca felöli bejárat)
Ügyfélfogadás:
hétfőtől-csütörtökig: 8:30-16:00
pénteken: 8:30-13:00
Telefon szám: 336 7439
Telefax szám: 336 7446
E-mail cím: mkeh@mkeh.hu

Legkésőbb 2008. március 15-ig kell benyújtani az árukereskedelmet végzőknek a belső szabályzatukat a Hivatalhoz jóváhagyásra. A törvény tehát tevékenységi alapon szabályoz, és meghatározza a felsorolt tevékenységeket folytatók (szolgáltatók) kötelezettségeit.

Az Irányelv rendelkezéseinek megfelelően a törvény hatálya kiterjed a gazdaság azon szereplőire, akik tevékenységük során ki vannak téve annak, hogy szolgáltatásaikat pénzmosásból származó vagyon legalizálására, vagy a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatására használják fel.

A törvény hatálya kiterjed arra is, aki
a) a szolgáltató ügyfele;
b) illetőleg a szolgáltató vezetője, alkalmazottja, vagy segítő családtagja.

A jogszabály értelmezéséhez elengedhetetlenül szükséges a 3.§-ban szereplő fogalmak ismerete.

A szolgáltató ügyfél-átvilágítást köteles alkalmazni:
a) az üzleti kapcsolat létesítésekor;
b) a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor;
c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén, ha az a)-b) pontban meghatározottak szerinti átvilágításra még nem került sor;
d) ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.

Az átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot. Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor kell végrehajtani, amellyel az ügyleti megbízások együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot.

Mit jelent az ügyfél-átvilágítás? Lényegében egy pontos és dokumentált ügyfél-azonosítást.

A szolgáltató köteles az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. A szolgáltató, az azonosítás során legalább az alábbi adatokat köteles rögzíteni:
a) természetes személy
aa) családi és utónevét (születési nevét),
ab) lakcímét,
ac) állampolgárságát,
ad) azonosító okmányának típusát és számát,
ae) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet;
b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
ba) nevét, rövidített nevét,
bb) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét,
bc) cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát.

Pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának gyanúja esetén, egyéb adatok rögzítése is szükséges lehet, de most elsősorban az árukereskedelmi tevékenységet végzők figyelmét kívántam felhívni az új szabályokra.

A pénzmosásról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatók, 2007. december 15. napjától a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokság Pénzügyi Információs osztálya (továbbiakban VPKBP PIO) részére történő szolgáltatói bejelentést minden olyan esetben kötelesek megtenni, mely a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára ad okot.

Cím: 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.
Telefon: 06-1-4568-111
Fax: 06-1-4568-154
E.mail: vpkb.fiu@mail.vpop.hu
A "fiu" azt jelenti, hogy Financial Intelligence Unit.

Szabályzatok komplex gyűjteménye CD Pénzmosás elleni szabályzattal!Szervezeti hatékonyság növelése (2 napos képzés).
A people management program a vezetők olyan képességei fejleszti,  melyek jelentősen meghatározzák, hogy a vezető  mennyire tudja realizálni  a szervezetben lévő szellemi tőkét és szabad kapacitásokat és ezáltal a teljesítőképességet mennyire tudja fokozni. Bővebben a tréningről >>>
 
Árfolyamkockázat kezelés fedezeti ügyletekkel (0Ft-os webinárium)
Sok a tévhit és kevés a valós tapasztalat a hazai vállalkozók többségénél, ami segítené őket a devizakockázataik kezelésében. Sok esetben nincs is saját szakember, aki tanáccsal és információval segítené őket abban, hogy milyen piaci várakozások alapján kell megtervezni a pénzügyi mozgásokat és a várható eredményt. Bővebben a webináriumról >>>
 
Online kereskedés a BÉT-en (0Ft-os webinárium)
Több mint 20 éve már, hogy a magyar tőkepiaci, tőzsdei befektetési és forrásbevonási lehetőségek ismét rendelkezésre állnak. Ellenben e lehetőségek ismertsége, valós megítélése még nem mondható elégségesnek. Bővebben a webináriumról >>>
 
Konszolidált beszámoló elkészítéséről (4 napos képzés).
Konszolidált beszámoló készítésének elméleti és gyakorlati ismeretei első kézből! Ismerje meg az éves és évközi konszolidált beszámoló készítésének tudnivalóit, titkait és buktatóit! Bővebben a tréningről >>>
 
Stresszkezelés tréning (1 napos képzés).
A stressz természetének megismerésével, a stressz-kezelések tudatossá válásával uralkodni tudunk felette és kézben tudjuk tartani. Vezetőknek fontos a vezetett csoport motiváltsága - hiszen nem mindegy hogy mennyire kreatívak, hatékonyak a szervezet tagjai. A stressz kézben tartása egy nagyon erős vezetői kompetencia. Bővebben a tréningről >>>